Zmluvu treba vždy doručiť do katastra

Napriek tomu, že mnohé zmluvy, ktoré občania doručujú na zápis do katastra nehnuteľností nevyhovujú, naďalej si ich môžu zhotovovať sami. Ak správa katastra návrh na vklad zamietne, poplatky, ktoré sa platia kolkovými známkami už pri podaní návrhu, nevracia.

pôda, pozemky, pozemok, vlastníci
Ilustračné foto
Autor:

Základný poplatok je 66 eur, pričom správa katastra má rozhodnúť do 30 dní a až 265,50 eura, ak by ste ju požiadali o urýchlený vklad do 15 dní. Ak sa návrh podáva elektronicky, správny poplatok sa znižuje o polovicu na 33 alebo 130 eur. Ak sa podá návrh elektronicky aj s oznámením o zamýšľanom návrhu, zaplatíte o 48 eur menej, len 18 eur.

Špeciálne vyškolení pracovníci správ katastra posudzujú každú zmluvu, na základe ktorej sa prevádza nehnuteľnosť. S návrhom na vklad ju treba doručiť na tú správu katastra, pod územnú pôsobnosť ktorej patrí katastrálne územie. Najneskôr však do troch rokov.

Každá zmluva musí mať určité náležitosti. Podstatnou náležitosťou každej darovacej zmluvy je predmet daru a dohoda o bezplatnosti. „Dôležité je, aby obdarovaný v zmluve výslovne uviedol, že dar prijíma. Každá zmluva, nielen darovacia, musí obsahovať aj základné údaje o účastníkoch zmluvy – meno, priezvisko, rodné meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu. Musí obsahovať aj údaje o nehnuteľnosti, ktoré určuje katastrálny zákon. Teda parcelné číslo, či ide o parcelu registra C alebo E, výmeru pozemku, druh, katastrálne územie, darovaný podiel, prípadne číslo listu vlastníctva,“ vraví Odeta Poldaufová, riaditeľka legislatívneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra.

Zákon zakazuje poľnohospodársku alebo lesnú pôdu ďalej deliť pod prípustnú výmeru. „Týka sa to len tých pozemkov, ktoré sú mimo zastavaného územia obce. Pri ich prevodoch nesmie výmera klesnúť pod 2–tisíc štvorcových metrov, ak ide o poľnohospodársku pôdu, alebo 5–tisíc štvorcových metrov, ak ide o lesný pozemok. Ani výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel, ktorý vznikne, nesmie byť menšia,“ upozorňuje ďalej Poldaufová. „Problém nastáva, ak chce rodič rozdeliť pôdu medzi viac detí, ale zákon mu to práve kvôli dodržaniu prípustnej minimálnej výmery pozemku neumožňuje.“ Aj to je jeden z dôvodov, keď sa návrh zamietne a správne poplatky nevracajú.

Okrem zmluvy treba do katastra doručiť aj návrh na vklad. Jeho náležitosti upravuje katastrálny zákon a musí sa podať vždy písomne. Stačí, ak návrh podá len jeden z účastníkov zmluvy, uvedie v ňom svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, označí správu katastra, ktorej je návrh adresovaný, a právny úkon. Uviesť treba, že ide o návrh na vklad vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy alebo návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy. „Ak však zmluva obsahuje viac právnych úkonov, treba označiť všetky,“ upozorňuje právnička úradu.

Návrh na vklad sa zamieta hlavne z dôvodu chybne vyhotovenej zmluvy. „Pri darovacej zmluve, ak sú obdarovaní manželia, sa chybne uvedie, že dar nadobudnú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo pri darovaní nie je možné, iba ak by mali spísanú dohodu o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Nejde teda o chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Ide o také nedostatky, ktoré spôsobujú neplatnosť právneho úkonu. Napríklad aj vtedy, ak zmluvou, ako som už spomínala, dochádza k drobeniu pozemkov pod už prípustnú výmeru a pritom nejde o výnimku, ktorú dovoľuje zákon.“

Ak má niekto záujem o získanie konkrétnych listín, na základe ktorých bol vykonaný zápis v katastri nehnuteľností, má právo o ne požiadať. „Musí však preukázať, že bol vlastníkom nehnuteľností, teda právnym predchodcom súčasného vlastníka. Ak sa to nepreukáže, správa katastra mu zbierku listín nesprístupní.“

Každý však môže požiadať o vydanie kópie originálu listu vlastníctva. Z nej sa dozvie, z akých dôvodov sa postupne menili vlastníci. „Na kópii originálu listu vlastníctva budú postupne zobrazené tituly nadobudnutia vrátane všetkých vlastníkov nehnuteľností. O tento druh listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek.“

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu. Správa katastra potom zasiela účastníkom konania rovnopis rozhodnutia do 15 dní. Zmenu vlastníka treba oznámiť na obecnom alebo mestskom úrade, pod ktorý patrí katastrálne územie, a tiež správcovi bytov a pokiaľ ide o pôdu, tak aj družstvu alebo firme, ktorá ju má v nájme.

Príklady, ako sa zapisujú zmeny na list vlastníctva

1. Postavili ste rodinný dom a chcete ho mať zapísaný na liste vlastníctva

Je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o zápis stavby do KN pre fyzické osoby/právnické osoby a doručiť ho spolu s prílohami osobne alebo poštou na správu katastra.

Zápis stavby sa vykoná záznamom bezplatne.

2. Kúpili ste byt a chcete to podať na správu katastra

K prevodu je potrebné predložiť dve vyhotovenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpne zmluvy), vyhlásenie správcu, že na byte nie sú nedoplatky. Za návrh na vklad, ktorý má byť povolený do 30 dní, zaplatíte poplatok 66 eur; ak chcete, aby bol návrh na vklad povolený v skrátenej lehote 15 dní, uhradíte 265,50 eura. Návrh na vklad môže podpísať ktorýkoľvek z účastníkov konania a priniesť do podateľne ho môže aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania – zmluvy.

3. Návrh na vklad nebol kompletný, chcete ho doplniť

Môžete návrh na vklad vziať späť a súčasne podať aj nový návrh na vklad, ale o novom návrhu bude možné rozhodnúť, až po skončení konania, kde bol návrh zobratý späť, vzhľadom na to, že v zmysle § 41 ods. 2 katastrálneho zákona sa práva k tej istej nehnuteľnosti zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili listiny.

4. Zistili ste, že na liste vlastníctva je chyba

Predložíte písomne správe katastra návrh na opravu chyby.

5. Na liste vlastníctva máte zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu vášho otca, ktorý zomrel. Chcete, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané

V prípade zániku vecného bremena smrťou oprávneného je potrebné k tejto skutočnosti predložiť overenú fotokópiu úmrtného listu spolu so žiadosťou, v ktorej bude uvedené katastrálne územie a číslo listu vlastníctva.

6. Na liste vlastníctva máte zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu otca, ktorý žije. Chcete, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané

Treba predložiť Dohodu oprávneného a povinného z vecného bremena o zrušení vecného bremena spolu s návrhom na vklad, takáto dohoda totiž podlieha vkladovému konaniu, v rámci ktorého oprávnený pracovník správy katastra – vkladár rozhodne, či sú splnené podmienky na zápis zmluvy do katastra.

7. Chcete si usporiadať majetok s bývalou manželkou, súčasťou ktorého je aj byt, rozvedení ste dva roky

Do troch rokov môžete s bývalou manželkou uzavrieť buď písomnú dohodu, ktorú treba doručiť na správu katastra, pod správu ktorej patrí katastrálne územie, na ktorom je bytovka postavená. Za návrh na vklad, ktorý má byť povolený do 30 dní, zaplatíte poplatok 66 eur; ak chcete, aby bol návrh na vklad povolený v skrátenej lehote 15 dní, uhradíte 265,50 eura. Návrh na vklad môže podpísať ktorýkoľvek z účastníkov konania a priniesť do podateľne ho môže aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania – zmluvy. Druhá, drahšia možnosť je súdna cesta – počítajte pritom s tým, že len za podanie návrhu na súd, v ktorom ho požiadate o usporiadanie BSM, sa platí súdny poplatok 66 eur; ďalšie 3 percentá z predmetu konania sa platí za rozsudok; súdne poplatky sa znížia na percento z predmetu sporu, ak počas súdneho konania uzavriete s manželom dohodu v rámci zmierovacieho konania. Najmenej sa na súdoch platí 66 eur a najviac 16 596,50 eura.

8. Stratili ste zmluvu o prevode a potrebujete ju predložiť banke

Správa katastra v takomto prípade vyhotoví na požiadanie len kópiu zmluvy za poplatok. Overenú kópiu zmluvy môže na správe katastra vyhotoviť len notár, ktorého treba o túto službu požiadať.

9. Parcela nie je evidovaná na liste vlastníctva, kde zistíte bližšie informácie o parcele

Právny vzťah k pozemku (parcele) je evidovaný v pozemkovej knihe, prípadne inej listine preukazujúcej právo k nehnuteľností a údaje o týchto právach je možné zistiť na miestne príslušnej správe katastra – teda tej, ktorá spravuje dané katastrálne územie.

10. Podali ste žiadosť o zmenu údajov v liste vlastníctva z dôvodu úmrtia manžela

Správa katastra vám oznámi vykonanie zápisu. Pre výpis z listu vlastníctva si môžete prísť kedykoľvek počas stránkových hodín – v pondelok, stredu, piatok. Za výpis z listu vlastníctva je potrebné zaplatiť správny poplatok 8 eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Súvisiace články:

bratislavska teplarenska a.s

Bratislavská teplárenská znižuje ceny tepla

10.02.2017 12:47

Väčšina Bratislavčanov bude mať v tomto roku lacnejšie teplo. Spoločnosť Bratislavská teplárenská totiž znižuje na tento rok ceny tepla o 2,1 %.

dom, zatepľovanie, zateplenie

Na zateplenie môžete dostať od štátu až 8-tisíc eur

01.02.2017 14:38

Príspevok štátu na zateplenie rodinných domov starších ako desať rokov sa zvýši zo súčasných šesťtisíc na osemtisíc eur.

vodomer, byt, dom, bývanie, voda

Nový poplatok za vodu

16.01.2017 00:00

Či vodu míňate, alebo nie, platiť budete aj tak. Vodárne začali od januára ľuďom účtovať stálu platbu od 20 do 27 eur za rok.

čierna skládka, odpad, okolie zabí majer, bratislava

Občania Štúrova sa búria proti plánovanej spaľovni odpadov

22.02.2017 13:44

Občania Štúrova a okolitých obcí sú proti výstavbe strediska na recykláciu odpadov pre obavy zo zhoršenia stavu životného prostredia.

predsedníctvo, logo, EÚ, Lajčák

Podujatia predsedníctva EÚ vyšetruje NAKA, vypovedali svedkovia

22.02.2017 13:30

Kultúrne akcie súvisiace so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ preveruje polícia. Zamerala sa na to, či pri ich organizácii nedošlo k šafáreniu s verejnými peniazmi.

cirkev, kňaz

Kiska druhykrát nepodpísal zákon o cirkvách

22.02.2017 13:11

Podľa predkladateľov, poslancov SNS, je cieľom novely zákona eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností.

PSA - Opel

Záchrana automobilky Opel bude za cenu prepúšťania v Británii

22.02.2017 13:00

Nemeckú značku Opel môžu mať čoskoro v rukách Francúzi.