Podnikanie bráni nižším cenám za elektrinu

17.01.2011 12:03
Elektrina, faktúry
Ilustračné foto Autor:

Od začiatku roka musia obyvatelia bytoviek elektrárňam dokazovať, že v ich dome nikto nepodniká. Inak nezískajú lacnejšiu elektrinu na schodiskách či na prevádzku výťahov, čo môže náklady zvýšiť na stovky eur ročne. Toto opatrenie schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Ak správca alebo spoločenstvo vlastníkov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže, že spoločné časti, zariadenia a nebytové priestory užívajú iba domácnosti, budú mať elektrinu lacnejšiu. Musia však predložiť všetky listy vlastníctva za každý byt v dome nie staršie ako jeden mesiac, čestné vyhlásenia od správcov aj od každého vlastníka bytu a k tomu ešte potvrdenia od ďalších inštitúcií, že v dome nie je žiadne podnikateľské sí­dlo.

Znamená to, že stačí, aby dom prenajal napríklad čo i len časť pivnice podnikateľovi, alebo aby mal hoci len jeden vlastník bytu ako živnostník ofi -ciálne sídlo doma, už celý dom musí platiť za elektrinu v spoločných priestoroch ako malý podnik.

Vlastník či nájomca nebytového priestoru v dome má pritom samostatné meranie a samostatnú zmluvu s dodávateľom elektriny, prečo teda majú byť domy, ktoré svoje priestory prenajmú, diskriminované?

„Pri komerčných prenájmoch pre podnikateľov vyžadujeme ako podmienku uzavretia takejto zmluvy zriadenie samostatného odberného miesta,“ vraví Peter Daloš, konateľ správcovskej spoločnosti Bytpartner z Nitry. V jej správe je asi štvrtina takých domov, kde sídlia aj podnikatelia. „Odberateľom nie je domácnosť, ale zväčša právnická osoba – správca či spoločenstvo vlastníkov, ktorá môže využívať spoločné priestory aj na podnikateľské účely,“ vysvetľuje Andrea Danihelová, hovorkyňa Východoslovenskej energetiky.

„Ak v dome niekto podniká, žiaľ, platia iné ceny,“ konštatuje Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky. Ale ani v takomto prípade nevidí dôvod na paniku.

Správcom domov radí znížiť platby za spoločné priestory tým, že namontujú ističe s polovičnou, či tretinovou ampérovou hodnotou.

Výška faktúry pre bytový dom závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – či domu predložené doklady odobrí a pridelí mu podnikateľskú sadzbu, alebo sadzbu pre domácnosti.

„Sadzby za distribúciu elektriny pre domácnosti možno priznať odberným miestam spoločných častí a zariadení domu na základe žiadosti a po preukázaní, že nie sú využívané na podnikateľské účely,“ hovorí Danihelová.

„Spoločenstvá ani správcovia nie sú konečným spotrebiteľom elektriny používanej v spoločných priestoroch. Je elektrinou pre domácnosti a bola oslobodená od spotrebnej dane,“ upozorňuje Otília Leskovská, viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov. Podľa nej mal štát určiť jednotnú cenu elektriny pre domácnosť aj pre spoločné priestory. „Ide o ochranu domácností,“ dodáva Orlovský.

Nová legislatíva však podmieňuje priznanie nižších sadzieb preukázaním skutočnosti, že odberné miesta využívajú výlučne odberatelia elektriny v domácnosti. Spôsob, akým o to elektrárne žiadajú, sa nepáči správcom ani spoločenstvám. Slovenský zväz bytových družstiev, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov aj Združenie bytového hospodárstva na Slovensku v rozsiahlej a neodôvodnenej byrokracii vidia snahu ponechať súčasné sadzby ako pre tzv. malé podniky a nepripustiť ich zmenu na sadzby pre domácnosť.

Podľa Miroslava Somorovského, predsedu Slovenského zväzu bytových družstiev, väčší správcovia nemajú šancu stihnúť v predpísanej lehote dodať všetky požadované podklady. „Ak už monopoly dodávajúce a distribuujúce elektrinu trvali na preukázaní dokladov, mali byť požiadavky také, aby ich správcovia a spoločenstvá dokázali splniť ešte do konca roka,“ podotýka Leskovská.

„Načo je prevádzkovateľovi úplný list vlastníctva nie starší ako jeden mesiac, keď sa bežne používa lehota nie starší ako tri mesiace. Navyše prevádzkovateľ si môže každý dom nájsť na www.katasterportal.sk, za výpis z listu vlastníctva treba platiť správny poplatok,“ vraví Somorovský.

Elektrárne majú žiadať aj ďalšie potvrdenia o tom, že na adrese bytového domu nie je sídlo, miesto podnikania, odštepný závod, prevádzkareň alebo iná zložka subjektu, ktorý nie je domácnosťou. Správcom ani spoločenstvám však nikto nepovedal, aké inštitúcie majú takéto doklady vystaviť.

„Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil možnosť rozsiahlej šikany, ktorú môže prevádzkovateľ využiť vo svoj prospech a bezdôvodné obohatenie,“ dodáva Somorovský. Tento najväčší odberateľ elektrickej energie pre bytové domy žiada o nápravu Radu pre reguláciu aj Protimonopolný ú­rad.

Aké doklady žiadajú elektrárne na získanie sadzby pre domácnosti

  1. Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca bytového domu sú povinní spolu so žiadosťou o priradenie sadzby pre domácnosti, pre spoločné časti a zariadenia domu predložiť čestné vyhlásenie, že ku dňu podania žiadosti vykonávajú správu daného domu (okrem adresy a všetkých čísiel vchodov je potrebné uviesť čísla odberných miest, resp. EIC kódy odberných miest a čísla elektromerov na daných odberných miestach).
  2. Kópiu zmluvy o výkone správy v bytovom dome alebo výpis z registra spoločenstiev nie starší ako jeden mesiac ku dňu predloženia žiadosti.
  3. Čestné vyhlásenie, že v spoločných častiach a zariadeniach domu nie sú umiestnené alebo prevádzkované zariadenia subjektov, ktoré nie sú domácnosti, že spoločné časti a zariadenia domu, a to aj čiastočne, nie sú prenechané do užívania iným subjektom ako domácnostiam a že spoločné časti a zariadenia sú užívané výlučne domácnosťami.
  4. Úplný List vlastníctva nie starší ako jeden mesiac ku dňu predloženia žiadosti, na ktorom je zapísaný bytový dom a byty a nebytové priestory domu.
  5. Čestné vyhlásenie každého vlastníka bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, ktoré musí obsahovať:
  6. a) Identifikačné údaje o vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak je vlastníkom fyzická osoba).
    1. Údaje o byte a nebytovom priestore (adresa, vchod, poschodie, číslo bytu, číslo priestoru, ak ide o nebytový priestor, číslo odberného miesta bytu a nebytového priestoru, cez ktorý je byt a nebytový priestor pripojený k distribučnej sústave, a číslo elektromera).
    2. vyhlásenie vlastníka bytu a nebytového priestoru, že je užívateľom v domácnosti, a jeho byt a nebytový priestor sú užívané výlučne domácnosťou a že tu nie je korešpondenčná adresa, sídlo, miesto podnikania, odštepný závod, prevádzkareň alebo iná organizačná zložka subjektu, ktorý nie je domácnosťou. 6. Potvrdenia vydané zákonom ustanovenými subjektmi, ktoré vedú príslušné evidencie, registre a zoznamy osôb, ktoré nie sú domácnosťami, o tom, že na adrese bytového domu nie je sídlo, miesto podnikania, odštepný závod, prevádzkareň alebo iná organizačná zložka subjektu, ktorý nie je domácnosťou.

ZDROJ: ZSE DISTRIBÚCIA, A. S.

Ako sa menili platby za spoločnú elektrinu

Rôzni dodávatelia majú rôzne ceny elektriny (VSE, ZSE, SSE prípadne iní alternatívni dodávatelia). Pohybuje sa od 0,14 do 0,15 eur/kWh vrátane distribučných poplatkov. Od januára vzrástli ceny pre domácnosti približne o 8 až 9 percent.

Podnikatelia platia aj za tzv. rezervnú elektrinu, pripravenú na odber, a to podľa kapacity ističa – domácnosti za ističe platia, iba ak elektrinu využívajú aj na ohrev vody alebo ak sú plne elektrifikované.

Platba za rezervnú elektrinu nezávisí od spotreby, je to stála platba za garanciu „elektriny v pohotovosti“, pripravenej na odber a výška platby závisí od zvolenej veľkosti ističa.

Za elektrinu v spoločných priestoroch platili domy ako podnikatelia už od roku 2005, ale do roku 2009 táto položka za rezervnú elektrinu netvorila veľkú časť nákladov.

V roku 2009 elektrárne fixný náklad zdvihli.

Napríklad Západoslovenská energetika zvýšila ceny pri najčastejšie používaných ističoch (3 × 13 A) z 0,3441 € na 7,7345 €, čo predstavuje viac ako 22–násobný nárast a pri väčších ističoch (3 × 32 A) fixný náklad stúpol z 2,0852 € na 19,0387 €, čo predstavuje viac ako deväťnásobný nárast.

Výdavky stúpli najmä v bytovkách, kde bol nízky odber a najmä ak tam bol nainštalovaný zbytočne silný istič. V štvorbytovom dome, kde za spoločné priestory platia za spotrebu 100 kWh elektriny ročne zhruba 16,50 €, za rezervovaný výkon platili asi 92,814 € (istenie 3 × 13 A).

V roku 2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prekvalifikoval spoločné priestory obytných domov na súčasť domácnosti a umožnil vlastníkom platiť za elektrinu v spoločných priestoroch nie podnikateľské tarify, ale nižšiu cenu pre domácnosti.

V tom istom roku však úrad schválil Prevádzkový poriadok, ktorým elektrárňam umožnil podmieňovať priznanie sadzieb pre domácnosť predložením množstva dokladov, inak bytový dom platí za elektrinu v spoločných priestoroch ako malý podnik.

Podľa odhadov cenový rozdiel v týchto sadzbách je pre priemerný dom niekoľko desiatok EUR ročne, skutočný rozdiel závisí od spotreby domu a od veľkosti ističa.

Domácnosti, ktoré elektrinou iba svietia (nekúria ani neohrievajú vodu), môžu platiť za distribúciu elektrirny približne 1,3 alebo 4,2 € mesačne podľa spotreby, podnikatelia 5 alebo 15 € mesačne podľa veľkosti ističa.

Porovnanie ročných nákladov

Modelový dom má 36 bytov, z toho je 18 bytov 3-izbových a 18 bytov 4-izbových, má tri brány a používa tri výťahy

Produkt: Jednotarif–regulovaný
Ročná spotreba spolu: 4 654 kWh
Ističe: 0–3×10A 3 ks, 3×10A–3×25A 3 ks

1. Ročné náklady, ak by mal dom podnikateľskú sadzbu

cena elektriny: 385,49 €
cena distribúcie a prenosu: 655,40 €
Cena spolu: 1 040,89 €

2. Ročné naklady, ak by mal dom sadzbu pre domácnosti:

cena elektriny: 351,51 €
cena distribúcie a prenosu: 590,62 €
Cena spolu: 942,13 €

Ročná úspora: 98,76 €

ZDROJ: VSE, A. S. POZNÁMKA: VŠETKY CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH

Ako sa dá ušetriť v spoločných priestoroch

reguláciou osvetlenia schodísk, chodieb, prípadne garážových priestorov inštaláciou snímačov pohybu a spínačov, aby sa svietidlá zapínali podľa skutočnej potreby; niektoré štúdie ukázali, že práve regulácia osvetlenia v garážových priestoroch môže priniesť výrazné úspory energie a nákladov

výťahy nie sú veľkými spotrebičmi a opatrenia na optimalizáciu ich chodu prinášajú skôr efekt v nižšom opotrebení a komfortnejšom využití, keďže ich riadenie, teda blokovanie chodu bráni, aby boli viaceré privolané na rovnaké poschodie a zároveň zabezpečí, aby bol privolaný najbližší výťah.

ZDROJ: ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk