Poradňa: Na čo dať pozor pri rekonštrukcii komína?

, 22.05.2016 17:00

Najčastejšími dôvodmi na rekonštrukciu komína sú tieto situácie: ak komín nespĺňa požiadavky na bezpečnosť, zlý ťah komína, nadstavba domu, prípadne výmena starého kotla za nový/prechod na iný druh paliva. Okrem iného k rekonštrukcii môže viesť aj zlá stabilita komínového telesa, základov, pohybov budovy, erózne vplyvy v nadstrešnej časti a rozpad konštrukcie.

Odborník určí stupeň jeho poškodenia a navrhne vám vhodný spôsob rekonštrukcie. Samozrejme, takým spôsobom, aby sa zamedzilo použitiu vzájomne nekompatibilných prvkov. V súčasnosti sa uprednostňuje používanie kompletných komínových systémov od jedného výrobcu. Odpadá tak riziko, že jednotlivé prvky budú nekompatibilné. A to býva veľký problém práve pri čiastočnej rekonštrukcii komínov. Jednotlivé časti komínového systému treba vyberať na základe viacerých faktorov. Výber závisí aj od druhu vykurovacieho zariadenia, výšky komínového telesa a podobne.

Čo je teda potrebné vybaviť na rekonštrukciu komína? Majitelia rodinných domov sa často pýtajú, či treba ohlásiť rekonštrukciu komína stavebnému úradu. Ak nemáte rodinný dom v pamiatkovo chránenej oblasti a ak nerobíte rekonštrukciu komína v rámci generálnej opravy staršieho domu, nič dopredu nahlasovať nemusíte.

Túto problematiku rieši zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku známy ako stavebný zákon. Práce bez potreby ohlásenia stavebnému úradu definuje stavebný zákon v § 139b ods. 15. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä: b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí…

Pozor: Ak komín opravujete v rámci generálnej opravy staršieho domu, vtedy je potrebné vybaviť si stavebné povolenie a komín podlieha aj kolaudácii.

Pri zakúpení by vám výrobca alebo predajca mali dať komínový štítok, ktorý je veľmi dôležitý. Je na ňom uvedená norma, podľa ktorej je komín vyrobený, priemer komína, informácie o jeho odolnosti atď. Komínový štítok bude potrebné predkladať revíznemu technikovi, takže ho starostlivo uschovajte.

Každá oprava komína sa po rekonštrukcii musí dať odsúhlasiť. Po dokončení renovácie, pripojení vykurovacieho zariadenia a po všetkých stavebných/technic­kých úpravách v súvislosti s komínom je potrebné preskúšanie komína revíznym technikom. Až potom vám vystaví potrebný doklad. Ide o potvrdenie o preskúšaní komína, ktoré sa vydáva kvôli kontrole a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor (napr. pri poistnej udalosti).

Ak máte potvrdenie o preskúšaní, komín sa aj potom musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. Za dobrý stav komína, jeho pravidelné čistenie a revízie, podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. Ministerstva vnútra SR, zodpovedá majiteľ, resp. prevádzkovateľ budovy.

Radil: Rastislav Szeredy zo spoločnosti Icopal

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#komín #dom
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk